تمدید ارسال مقاله به هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت

سرویس دین و اندیشه پایگاه خبری تحلیلی  بی‌باک ؛ بخش مهمترین عناوین:

ارسال اصل مقالات به هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت تا ۲۵ دی ماه تمدید شد. نویسندگان تا این تاریخ فرصت دارند مقالات خود را ارسال کنند.

به گزارش بی‌باک، ارسال اصل مقالات به هشتمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت تا ۲۵ دی ماه تمدید شد.
نویسندگان تا این تاریخ فرصت دارند مقالات خود را ارسال کنند.
محورهای همایش:
مفهوم، معنا و نقش آموزش و یادگیری مداوم در نظام های آموزشی
– آموزش و یادگیری مداوم به عنوان یک مفهوم و ایده
– شناخت مفاهیم زیر مجموعه و شبکۀ  مفهومی آموزش و یادگیری مداوم
– ابعاد آموزش و یادگیری مداوم
– تحول در مفهوم آموزش و یادگیری مداوم
– مؤلفه ها و ماهیت آموزش و یادگیری مداوم از منظر فلسفی (مکاتب، فلاسفه)
– رویکرد های اخلاقی و ارزشی به آموزش و یادگیری مداوم
– رویکرد های انتقادی به آموزش و یادگیری مداوم
– رویکرد های فمنیستی به آموزش و یادگیری مداوم
– رویکرد های ابزاری و انسانی به آموزش و یادگیری مداوم
– رویکردهای فلسفه شرق به آموزش و یادگیری مداوم(صابئین مندایی، زرتشتی، هندوییسم و بودیسم و …)
– ماهیت دانش و آموزش و یادگیری مداوم
– آموزش و یادگیری مداوم از نگاه پست مدرن
– آموزش و یادگیری مداوم : زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی
– آموزش و یادگیری مداوم و توسعه دموکراسی و بهبود جامعه (شهروندی دموکراتیک)
ـ آموزش و یادگیری مداوم و جامعه یادگیرنده
– فلسفه اسلامی و آموزش و یادگیری مداوم
– آموزش و یادگیری مداوم، مقایسه تجارب کشورها و دانشگاه های مطرح جهان
– چارچوب های نظری (تئوریک) درآموزش و یادگیری مداوم
– نسبت آموزش و یادگیری مداوم و بازجامعه پذیری
– سواد اطلاعاتی و آموزش و یادگیری مداوم
ـ فلسفۀ اخلاق، آموزش ارزشها و آموزش و یادگیری مداوم
– زنان، آموزش و یادگیری مداوم و اشتغال
 ب) نسبت فلسفه تعلیم و تربیت با آموزش و یادگیری مداوم
ـ تبیین ابعاد معرفتی آموزش و یادگیری مداوم
– تحلیل و بررسی ارتباط نظریه ها و رویکرد های فلسفی (لیبرالیسم، پیشرفت گرایی، پایدارگرایی، انسانگرایی، رادیکالیسم و …) با آموزش و یادگیری مداوم
– آموزش و یادگیری مداوم و فرایند های تربیتی (نقش مدرسه، ساختار های آموزشی، یادگیری، تدریس، رابطه معلم – دانش آموز، برنامه درسی، تربیت معلم و …)
– همکاری های علمی و بین المللی در آموزش و یادگیری مداوم (نقش سازمان های بین المللی نظیر یونسکو، کمیسیون همکاری های اقتصادی اروپا و …)
– ارزشهای مشوق آموزش و یادگیری مداوم
– نظریه های یادگیری و تدریس و آموزش و یادگیری مداوم
– سبک های یادگیری و آموزش و یادگیری مداوم
– روش شناسی پژوهش در بافت آموزش و یادگیری مداوم
– نقادی رویکردهای مطرح در آموزش و یادگیری مداوم
– دلالتهای آموزش و یادگیری مداوم برای نظریه (خط مشی) و عمل آموزشی(پداگوژی) در ایران
– تأملاتی بر تجارب عملی در باب آموزش و یادگیری مداوم در ایران و جهان
ج) ترسیم چشم انداز مطلوب آموزش و یادگیری مداوم در ایران از منظر فلسفه تعلیم و تربیت
–  بررسی زیر ساخت های نظری و اسناد پشتیبان آموزش و یادگیری مداوم در کشور
– جریان های فکری- فلسفی الهام بخش برای ایجاد نظام آموزش و یادگیری مداوم در ایران
– نقش رشته فلسفه تعلیم و تربیت در احصای مبانی نظری آموزش و یادگیری مداوم در کشور
– جایگاه آموزش و یادگیری مداوم در سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش
– تحلیل نظری چالش ها و موانع پیش روی آموزش و یادگیری مداوم در کشور
– نقش فیلسوف تعلیم و تربیت در تبیین آموزش و یادگیری مداوم
– پژوهش تربیتی و آموزش و یادگیری مداوم
د) نقد، ارزیابی و بازسازی آموزش و یادگیری مداوم در عمل
– نقش نهاد های رسمی و غیر رسمی در تحقق آموزش و یادگیری مداوم (کتابخانه ها، مدارس، نهاد ها و انجمن ها)
– شبکه های جهانی وب و ترویج آموزش و یادگیری مداوم
– مطالعات تطبیقی در آموزش و یادگیری مداوم
– نقش آموزش عالی در آموزش و یادگیری مداوم
– دین و آموزش و یادگیری مداوم
– آموزش و یادگیری مداوم و آموزش و پرورش حرفه ای
– سازوکارهای مولد آموزش و یادگیری مداوم  به عنوان یک هدف بلند مدت
– طراحی موقعیت های یادگیری در پارادایم آموزش و یادگیری مداومپربازدیدترین مطالب